(12.II.1854 - 18.VII.1895)

„Печатът е свободен…“

„Печатът е свободен…“. С тия думи се захваща 79 член от Българската конституция, с тях захващаме и ние първата статия на нашия вестник, като заявяваме пред нашите читатели, че ние ще се стараем, доколкото ни допущат силите, да употребим това право, дадено нам от конституцията, за да браним интересите на народа, да защищаваме правата му и свободата му, да поддържаме всичко здраво и полезно за общото добро. Като едновременно се стараем да изтръгнем и изкореним плевелите, и злите треви, които са порасли в народната нива и които ни са останали наследство от петвековното ни робство…
Освободени от турското робство, с помощта на нашия цар Освободител, ние не сме се освободили от пороците, които ни е завещало то — неговото позорно петно още на мнозина личи и се красува на челата им. Против тия пороци, против останалите изпомежду ни представители и поклонници на нашия робски позор, ние обявяваме безпощадна борба, борба на смърт и на живот, като сме напълно уверени, че всичките зли мисли и планове на останалите в живот турски чорбаджии — сега неизвестно по коя причина наричани консерватори — ще излязат мъртвородени, ще изпадат на юхъ. Защото народът, който добре познава тия агалари, никога няма да тръгне подире им и всякога с отвращение ще гледа на тях.
Да оставим злото да пусне корени, да не гледаме час по-скоро да го унищожим, е все същото, да допуснем да се развие в народното тяло една гангрена, която може да зарази целия организъм. Ние ще се борим с това зло според силите си, като сме убедени, че ще бъдем поддържани от всичките честни и добри български граждани и патриоти в това народнополезно дело.
Освен това, ние ще гледаме да запознаем нашите читатели с всичките големи правдини и благодеяния, които е дала на народа ни Конституцията, против което, за срам и укор на времето ни, намират се няколко ръждиви и черни души, които работят за унищожението й и опропастяването с нея наедно и народните правдини и свобода. За добра чест помежду българския народ, изчадия на ада — гонителите на Конституцията — е твърде малобройна, и ние сме уверени, че скоро те досущ ще изчезнат изпомежду ни.
Съединението на разкъсаните от Берлинския договор части на българския народ е винаги било нашето най-горещо и заветно желание. За постигането на тая света цел ние посветяваме днес да работи перото ни, като очакваме с нетърпение онзи честит ден, който вече е наближил, когато наедно с целия български народ ще можем да употребим ножа си, за да се съединим и да бъдем свободни и честити, така също както цели петстотин години наедно сме плакали и страдали.
Такава е в кратки думи програмата на нашия вестник „Свободен печат“, който, обичаме да се надяваме, че ще бъде добре посрещнат и приет от нашата читающа публика.

Източник: в. „Свободен печат“, бр. 1 от 07.03.1881 г. , http://chitanka.info/text/4067-pechatyt-e-svoboden